ทำไมถึงต้องมีสถาบันการเงินประชาชน ?

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรการเงินชุมชนในการเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี องค์กรการเงินชุมชนขาดสถานะนิติบุคคล ขาดการกำกับดูแล และไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบการเงินของประเทศ จึงได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้องค์กรการเงินชุมชนสามารถจดทะเบียนตามความสมัครใจ เป็นสถาบันการเงินประชาชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีธนาคารผู้ประสานงานเป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้บริการทางการเงิน เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน และช่วยตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ

องค์กรการเงินชุมชนและสมาชิกจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ?

1) องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากธนาคารผู้ประสานงานในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้บริการทางการเงิน ระบบมาตรฐานการให้บริการ และระบบประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นธนาคารของชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่

2) ธนาคารผู้ประสานงานจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินให้กับองค์กรการเงินชุมชนและสมาชิก ทำให้มีทักษะด้านการเงิน เข้าใจเรื่องการออมและการบริหารเงินรวมถึงเรื่องความเสี่ยงทางการเงินมากยิ่งขึ้น

3) องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับสถานะเป็นนิติบุคคล (ภายใต้ชื่อ “สถาบันการเงินประชาชน....”) ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีความชัดเจนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน

สถาบันการเงินประชาชนแตกต่างกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างไร ?

สถาบันการเงินประชาชนกับกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทแตกต่างกันในการเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงินประชาชนจะหน้าที่เป็นเหมือนธนาคารของประชาชนในตำบลที่ให้บริการรับฝากเงิน ให้สินเชื่อ รับชำระเงินรับโอนเงิน รวมถึงส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการในพื้นที่ดำเนินงานโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรกำไร ซึ่งจะได้ธนาคารผู้ประสานงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงิน ขณะที่กองทุนหมู่บ้านฯ ทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถให้กู้ยืมแก่สมาชิกและรับฝากเงินจากสมาชิกรวมถึงจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

องค์กรการเงินชุมชนประเภทใดบ้างที่สามารถขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ?

1) กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะ

2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3) สถาบันการเงินชุมชน

4) วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล

องค์กรการเงินชุมชนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร ?

1) ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน

2) มีการจัดทำงบการเงินประจำปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

4) มีทุนที่ชำระแล้ว เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท

5) มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ สมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ในการดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน

ปัจจุบันมีธนาคารใดบ้างที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารผู้ประสานงานให้กับสถาบันการเงินประชาชน ?

1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2) ธนาคารออมสิน

โครงสร้างเบื้องต้นของระบบสถาบันการเงินประชาชน

องค์กรการเงินชุมชนสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนได้เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ?

ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนกับธนาคารผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างการออกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 และการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารผู้ประสานงาน อย่างไรก็ดี องค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่มีความสนใจจะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนสามารถติดต่อกับธนาคารผู้ประสานงานไว้เบื้องต้นก่อนได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารสำหรับ Download

  พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดองค์กรการเงินชุมชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดธนาคารผู้ประสานงาน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 747