ทำไมถึงต้องมีสถาบันการเงินประชาชน ?

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรการเงินชุมชนในการเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี องค์กรการเงินชุมชนขาดสถานะนิติบุคคล ขาดการกำกับดูแล และไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบการเงินของประเทศ จึงได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้องค์กรการเงินชุมชนสามารถจดทะเบียนตามความสมัครใจ เป็นสถาบันการเงินประชาชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีธนาคารผู้ประสานงานเป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้บริการทางการเงิน เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน และช่วยตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ

องค์กรการเงินชุมชนและสมาชิกจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากการจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ?

1) องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากธนาคารผู้ประสานงานในการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้บริการทางการเงิน ระบบมาตรฐานการให้บริการ และระบบประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดำเนินการเป็นธนาคารของชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่

2) ธนาคารผู้ประสานงานจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินให้กับองค์กรการเงินชุมชนและสมาชิก ทำให้มีทักษะด้านการเงิน เข้าใจเรื่องการออมและการบริหารเงินรวมถึงเรื่องความเสี่ยงทางการเงินมากยิ่งขึ้น

3) องค์กรการเงินชุมชนจะได้รับสถานะเป็นนิติบุคคล (ภายใต้ชื่อ “สถาบันการเงินประชาชน....”) ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น มีความชัดเจนในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ โดยสมาชิกทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ของสถาบันการเงินประชาชน

สถาบันการเงินประชาชนแตกต่างกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างไร ?

สถาบันการเงินประชาชนกับกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทแตกต่างกันในการเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันการเงินประชาชนจะหน้าที่เป็นเหมือนธนาคารของประชาชนในตำบลที่ให้บริการรับฝากเงิน ให้สินเชื่อ รับชำระเงินรับโอนเงิน รวมถึงส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการในพื้นที่ดำเนินงานโดยใช้เงินที่ได้จากการจัดสรรกำไร ซึ่งจะได้ธนาคารผู้ประสานงานเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงิน ขณะที่กองทุนหมู่บ้านฯ ทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งสามารถให้กู้ยืมแก่สมาชิกและรับฝากเงินจากสมาชิกรวมถึงจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

องค์กรการเงินชุมชนประเภทใดบ้างที่สามารถขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ?

1) กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะ

2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3) สถาบันการเงินชุมชน

4) วิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล

องค์กรการเงินชุมชนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไร ?

1) ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน

2) มีการจัดทำงบการเงินประจำปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

4) มีทุนที่ชำระแล้ว เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท

5) มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

นอกจากนี้ สมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนดังกล่าวต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ในการดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน

ปัจจุบันมีธนาคารใดบ้างที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารผู้ประสานงานให้กับสถาบันการเงินประชาชน ?

1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2) ธนาคารออมสิน

โครงสร้างเบื้องต้นของระบบสถาบันการเงินประชาชน

องค์กรการเงินชุมชนสามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนได้เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ?

ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนกับธนาคารผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างการออกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนและประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 และการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารผู้ประสานงาน อย่างไรก็ดี องค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่มีความสนใจจะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนสามารถติดต่อกับธนาคารผู้ประสานงานไว้เบื้องต้นก่อนได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารสำหรับ Download

  พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดองค์กรการเงินชุมชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดธนาคารผู้ประสานงาน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การฝากเงินหรือกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาจัดทำรายงานการดำเนินงานของธนาคารผู้ประสานงาน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้และการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รายใหญ่ พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงเงินกองทุน พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสำรอง พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุน พ.ศ. 2562

  ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดแบบคำขอ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

  ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจของสมาชิก สถาบันการเงินประชาชนในการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562

  ประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ของสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 276